ОГОЛОШЕННЯ (МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА)

Перегляди: 1094

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СЕО (стратегічної екологічної оцінки) детального плану території в с. Слобода урочище "Красовське" Коломийського району Івано-Франківської області для нового будівництва об'єктів зеленого туризму

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВ ТЕРИТОРІЇ):

1. Детальний план території по вул. Січових Стрільців в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Ткачука В.П.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення Ткачука Василя петровича)
Розробник: Коломийське міжрайонне проектно-виробниче бюро.

Терміни ознайомлення з проектом – до 14.04.2019 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ або адмінбудівлі с.Сопів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 15.01.2019 р. о 10.00 в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: с. Сопів, вул. Стефаника, 40;

 

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

Детальний план території по вул. Січових Стрільців в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (зміна цільового призначення власної земельної ділянки гр.Боледзюк Л.М.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Терміни ознайомлення з проектом – до 07.04.19 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 08.04.2019 р. за адресою: с. Сопів, вул. Стефаника, 40;

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СЕО

(стратегічної екологічної оцінки)

детального плану території в с. Слобода урочище "Красовське"

Коломийського району Івано-Франківської області

для нового будівництва об'єктів зеленого туризму

             Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського району, Івано-Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Печеніжин , вул. Незалежності,15

             Вид та основні цілі ДДП та його з'вязок з іншими ДДП:

           Детальний план території в с. Слобода урочище "Красовське" Коломийського району Івано-Франківської області для нового будівництва об'єктів зеленого туризму.

             Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

           Зелений туризм в даному випадку - найбільш перспективний напрямок, тому що село Слобода - зона рекреативна, сама природа так розпорядилась. Розвиток зеленого туризму може відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність та розв'язання нагальних соціально-економічних проблем у сільській місцевості. Проектування, в подальшому, і будівництво та експлуатація об'єктів зеленого туризму - це засіб формування ринкового механізму господарювання, надходження коштів до бюджету, додаткова трудова зайнятість місцевого населення.

             Даним детальним планом передбачено нове будівництво гостьових будинків, весільного залу, їдальні, відкритого басейну та необхідної інженерної інфраструктури. ДПТ в с. Слобода урочище "Красовське" Коломийського району для нового будівництва об'єктів зеленого туризму   передбачає:

- визначення напрямку використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання території;

- визначення меж функціональних зон;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови даної території;

- оцінку загального стану території населеного пункту, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану.

               При розробці ДПТ в населеному пункті повинна враховуватись Схема планування Івано-Франківської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація місцевого рівня, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

               Печеніжинська селищна рада ОТГ при наданні дозволу на розробку робочих проектів на Нове будівництво об'єктів зеленого туризму на цій території, має керуватись розробленим ДПТ в с. Слобода урочище "Красовське" .

               При розробці концепцій та стратегій розвитку села, економічних проектів, тощо, органи місцевого самоврядування, як і районні та обласні, також повинні враховувати існуючий Генеральний план с. Слобода , враховуючи розроблений ДПТ . І саме тому важливо, яким чином у розробленому документі (ДПТ) враховано екологічні міркування, зокрема пов'язані зі здоров'ям населення, наскільки взяті до уваги отримані зауваження.

                 Важливо врахувати, що проблемою в селі є погані дороги та необхідність берегоукріплення і, по можливості, врахувати ці питання на території, що зараз розробляється, або суміжної із нею.

Якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

             Відповідно до статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", оцінку впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів, - здійснювати не потрібно до прийняття рішення про провадження планової діяльності, тобто до розробки Детального плану території в с. Слобода урочище "Красовське" Коломийського району Івано-Франківської області для нового будівництва об'єктів зеленого туризму.

               Ймовірні наслідки зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров'я населення ; для територій з природоохоронним статусом; транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

               В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування.   ДПТ розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних і допоміжних споруд.

               До можливих впливів майбутнього будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та грунти.

             Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин:

               а)   під час будівництва від пересувних джерел забруднення (автомобільного транспорту та будівельної техніки) - тимчасовий і незначний;

               б)   під час експлуатації та обслуговування об'єктів зеленого туризму (котельня) - викиди не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій.

             Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов'язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

               Зміни, які чинять шкідливі впливи на грунтовий шар не відбудеться зважаючи на відповідні проектні заходи.

               З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних і інженерних заходів, до яких відносяться:

               1) заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим функціонувальним зонуванням;

- інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій господарчих об'єктів, влаштування твердого покриття доріг;

- для забезпечення виконання "Програми поводження з твердими побутовими відходами" (постанова кабінету Міністрів №265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією$

- влаштування вуличного освітлення від фотоелементів;

             2) заходи, що покращують стан пов'ітряного басейну:

- інженерний благоустрій території - каналізування в локальні очисні споруди, санітарне очищення.

             В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальне середовище - створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджету, розвиток інфраструктури населеного пункту.

             Земельні ділянки на яких розробляється   детальний план території в с. Слобода урочище "Красовське" для нового будівництва об'єктів зеленого туризму знаходяться поза межами об'єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив для територій з природоохоронним статусом не передбачається.

             Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі території ДПТ в результаті будівництва/ експлуатації об'єктів планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на даній території не відмічено.

             Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.

             У зв'язку із наявністю стічних вод від діяльності їдальні і весільного залу та гостьових будинків є доцільним влаштування локальних очисних споруд.

               Транскордонний вплив відсутній, так як територія ДПТ знаходиться віддалено (близько 200 км) від кордонів Польщі, Угорщини та Молдови.        

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:            

             Альтернативного розвитку розробки детального плану території проектувальником не розглядалось з огляду на необхідність ( рішення Печеніжинської селищної ради) провадження даної планової діяльності.

               Вибір майданчика для будівництва був продиктований наявними земельними ділянками гр. Остап'юк М.В. та Вислівської І.Є., а також з урахуванням техніко-економічних міркувань, - найбільш ефективного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.   Було розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення   нового будівництва об'єктів зеленого туризму на цій території.

                 У разі незатвердження документа державного планування, а саме ДПТ, та відмова від реалізації будівництва об'єктів зеленого туризму, що проектуються, призведе до погіршення соціально-економічного розвитку с. Слобода, послабленню туристичної привабливості населеного пункту та погіршенню ландшафту в цілому.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

               Не передбачається проведення досліджень.

               Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

               Для підготовки звіту СЕО ДПТ передбачається використати:

- статистичну інформацію;

- інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту;

- дані моніторингу стану довкілля;

- іншу   доступну інформацію.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування :

                 Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві/ експлуатації об'єктів планової діяльності доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали. зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. Дотримуватись вимог законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в тих частинах вимог, що стосуються будівництва та експлуатації об'єктів зеленого туризму.

   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

             Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

             Пропонується наступна структура звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування та його зв'язок з іншими ДДП;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються реалізації документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

4) опис наслідків для довкілля, у тому числі здоров'я населення , у тому числі коротко-, довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних;

5) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків реалізації детального плану території;

6) заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі здоров'я населення;

7) відсутність транскордонних екологічних наслідків та ймовірного впливу для територій з природоохоронним статусом;

8) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами1-7 цієї частини звіту, розраховане на широку аудиторію.

Орган до якого, подаються зауваження і пропозиції:

Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського району, Івано-Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15.

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СЕО

(стратегічної екологічної оцінки)

внесення змін до Генерального плану с. Кийданці Печеніжинської ОТГ

Коломийського району Івано-Франківської області

             Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського району, Івано-Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Печеніжин , вул. Незалежності,15

             Вид та основні цілі ДДП та його з'вязок з іншими ДДП:             Внесення змін до Генерального плану с. Кийданці Печеніжинської ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області.

           Зміни до Генерального плану внесено на розрахунковий термін до 2038 року.   Внесенні зміни до Генерального плану не порушують оптимальну функціональну організацію поселення, враховують перспективи, обгрунтовані раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлюють нові межі населеного пункту, що забезпечує розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці. Існуючий Генеральний план є застарілий та невідповідає сучасному стану та динаміці розвитку населеного пункту. Існуючий генеральний план с. Кийданці був розроблений проектним інститутом "Агропроект" у 1989 році.

           Зміни,що внесяться, в основному, стосується корегуванням існуючих меж населеного пункту, так як наразі фактичні межі села були ширші аніж заплановані. Таким чином значна територія населеного пункту не мала визначених планувальних обмежень та стратегії розвитку. Крім того, дотримання проектної планувальної структури затруднялося існуючим поділом земельних ділянок. Технічним завданням передбачено запроектувати житлову забудову для мешканців села та воїнів АТО у південно-західній частині села. В центральній частині чітко сформувати територію під житло і громадський сектор. На сході с. Кийданці необхідно передбачити промислову зону, яка зараз за межами населеного пункту. Очисні споруди, що нанесені на існуючий генплан так і не були побудовані.

             Виконувати проектні роботи необхідно із врахуванням Генеральної схеми планування території України, Схемаи планування Івано-Франківської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинної   містобудівної документації на місцевому рівні та проектної документації, інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

           Важливо мати на увазі, що Програмою охорони навколишнього природного середовища Коломийського району до 2020 року передбачено Реконструкцію берегоукріплення на р. Прут с. Кийданці. Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, навіть   в окремих стихійно сформованих кутах села, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення території. Також на підставі Схеми планування території будуть розроблені детальні плани території (ДПТ), які згідно зі ст.19, зокрема, визначать містобудівні умови та обмеження, техніко-економічні показники, інженерне забезпечення, черговість , тощо забудови конкретної земельної ділянки чи будівництва окремого об'єкту.

Якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

               Печеніжинській селищній раді ОТГ при відведенні земельних ділянок для мешканців с. Кийданці чи зміну їх цільового призначення, при проектуванні детальних планів територій необхідно буде приймати рішення на основі Генерального плану із внесеними змінами. Вся подальша розбудова села має відбуватися відповідно до розроблених робочих проектів на нове будівництво різноманітних об'єктів, які мають відповідати зміненому Генеральному плану з урахуванням зонингу, охоронних зон, тощо. При розробці концепцій та стратегій розвитку села, економічних проектів, тощо, органи місцевого самоврядування, як і районні та обласні, також будуть керуватись положеннями ГП. І саме тому важливо, яким чином у розробленому документі (Генеральному плані із внесеними змінами) враховано екологічні міркування, зокрема пов'язані зі здоров'ям населення, наскільки взяті до уваги отримані зауваження, а також причини для прийняття документа в світлі розгляду доцільних альтернатив.

         Важливо розглядати внесення змін до генерального плану, як і весь генплан в цілому, не лише як документ для здійснення забудови території, а насамперед, як діяльність із створення та підтримки гармонійного життєвого середовища.

         Даний документ державного планування (Внесення змін до Генерального плану с. Кийданці) не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

     СЕО встановить ступінь відповідальності зміненому генплануправовим гарантіям захисту прав людини на безпечне життя і здоров'я довкілля.

               Ймовірні наслідки зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров'я населення ; для територій з природоохоронним статусом; транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

             При визначенні цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до внесення змін до існуючого Генерального плану, доцільно розглянути стратегічні цілі і завдання щодо виявлених проблем в інших документах місцевого, районного та обласного рівнів.

         При визначенні ймовірних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення необхідно керуватись розробленою Стратегією розвитку Печеніжинської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2026 рр. В світлі екологічних передумов сталого розвитку залишаються важливими наступні кроки:

           1. Підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення. На виконання цього пункту потрібні кошти громади, тому передбачається поступове планове його виконання. Разом з тим, представникам місцевого самоврядування необхідно стимулювати розвиток прибудинкових локальних очисних споруд (об'єктів).

         2. Удосконалення системи управління ТВП (твердими побутовими відходами) та формування екологічної поведінки мешканців. Виконання цього напрямку також потребує фінансування як , наприклад, для установки сміттєвих контейнерів чи влаштування пунктів прийому та сортування відходів.

       3.   Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней та інших природних явищ, що потребує реалізації цілого ряду берегоукріплювальних робіт та будівництва протипаводкових споруд. Такі завдання можуть вирішуватися при взаємодії Громади з районною та обласною владою.

          

           На території с. Кийданці немає заповідних територій. Але на території Печеніжинської ОТГ розташований найбільший у Європі Княждвірський тисовий заповідник площею 208 га, для екологічного стану якого немає ніякої загрози.

.     Це село хоча і розташовано неподалік від кордону, але немає шкідливих виробництв і ніяких транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

               В рамках технічного завдання по внесенню змін до існуючого Генерального плану с. Кийданці : розпланування масивів забудови, а саме на вулицях   Мартовича, Шевченка, Івасюка, Нової, Коцюбинського вулиці Стефаника; часткова зміна меж населеного пункту не матиме ймовірних наслідків зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, пов'язаних із реалізацією цих змін до ГП. А на ділянках, де мають бути внесені зміни до Генплану не передбачено ніякого будівництва чи розташування виробничих об'єктів.

              Загалом, територія с. Кийданці відноситься до територій із екологічно безпечною ситуацією в області, де, практично, відсутні великі забруднювачі атмосфери й основними джерелами забруднення атмосферного повітря є автотранспорт та джерела теплозабезпечення, які споживають, в основному, тверде паливо.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:            

             Альтернативного розвитку внесення змін до Генерального плану с. Кийданці проектувальником не розглядалось, так як Завданням на проектування передбачались внести зміни в межах населеного пункту та частково поза проектними межами діючого на той момент генплану. Крім того, дотримання проектної планувальної структури затруднялося існуючим поділом земельних ділянок, село мало сформований громадський центр.

           Виконавець внесення змін до генерального плану обмежений у своїх діях, по перше, завданням на проектування, і , по друге, планувальною ситуацією, що склалася. Саме тому генпроектувальник прийняв безальтернативний варіант, який би дозволив із урахуванням існуючої ситуації максимально вирішити основні проблеми використання територій. Тобто це був сценарій, що доповнював існуючий (діючий) генеральний план.            

          

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

           Для здійснення СЕО будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Дослідження не передбачаються.

   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч.2 ст11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

1. Аналіз проекту внесення змін до Генерального плану сКийданці;

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення:

              - територія, в цілому екологічно безпечна;

               - пріоритетні напрямки природоохоронної роботи щодо поліпшення екологічної ситуації на даних територіях:

                 а) очищення прибережних смуг річок,потічків, водойм та навколо ставків;

                 б) атмосферне повітря;

                 в) геодинамічні процеси та екологічний ризик територій;

                 г) управління відходами.

3. Цільовий аналіз: 3.1. водні ресурси, - ліквідувати витоки нечистот в водойми та придорожні канави від індивідуального сектору;

             3.2. здоров'я населення - зменшення впливу автотранспорту на здоров'я населення та викидів від місцевих виробництв;

       3.3.   атмосферне повітря, - підвищення якості атмосферного повітря шляхом контролю наявності та якості очистки викидів від приватного сектору та місцевих виробництв, а також шляхом збільшення зелених насаджень, раціонального освоєння територій, планомірного лісонасадження;

       3.4. поводження з відходами, - ліквідувати несанкціоновані та неконтрольовані звалища, недопускання в подальшому засмічення територій, екологічна освіта та екологічне виховання громадян.

4. Оцінка наслідків реалізації внесених змін до Генерального плану с. Кийданці Печеніжинської ОТГ Коломийського району.

Внесення змін до Генерального плану с. Кийданці розробляється з метою приведення меж населеного пункту до відповідності із ситуацією, що склалася, визначення подальшого територіального   розвитку в тих кутах населеного пункту, які визначенні технічним завданням на проектування з урахуванням перспектив.

         При дотриманні в подальшому при забудові функціонального зонування та основних факторів формування населеного пункту, можна досягнути значно пом'якшення впливу на довкілля, у тому числі і на здоров'я населення.

5. Територіальне розташування та економіка регіону не дає підстав для транскордонних екологічних наслідків

Орган до якого, подаються зауваження і пропозиції:

Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського району, Івано-Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15.

Подача пропозицій та зауважень протягом 15 діб з дня опублікування заяви

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СЕО

(стратегічної екологічної оцінки)

внесення змін до Генерального плану с. Сопів Печеніжинської ОТГ

Коломийського району Івано-Франківської області

             Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського району, Івано-Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Печеніжин , вул. Незалежності,15

             Вид та основні цілі ДДП та його з'вязок з іншими ДДП:            Внесення змін до Генерального плану с. Сопів Печеніжинської ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області.

             Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обгрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Печеніжинської громади. Наразі село Сопів потребує внесення змін до існуючого Генерального плану з причин його застарілості та невідповідності сучасному стану. Технічним завданням передбачено внести локальні зміни до існуючого Генерального плану, який був розроблений Івано-Франківською філією "ДІПРОМІСТО" у 1990 році (потім у 2004 році вносились зміни).

                 Внесення змін, в основному стосується корегування існуючих меж населеного пункту, проектування ділянок переважно під індивідуальну житлову забудову та перегляд санітарно - захисних зон окремих об'єктів. Проектуються і вводяться в межі населеного пункту земельні ділянки під житлову забудову на південному сході села. Також проектуються земельні ділянки під житлову та частково під громадську забудову вздовж центральної вулиці Січових Стрільців. Приводиться у відповідність ситуації, що склалася санітарно- захисні зони. Так на сході с. Сопів існуючим Генеральним планом у промисловій зоні було передбачено ряд виробничих об'єктів IV класу (по санітарному класіфікатору підприємств, виробництв і споруд). У зв'язку з тим, що такі об'єкти не побудовані і не передбачені в майбутньому, то санітарно-захисну зону зменшено зі 100м до 50м. Виробничі території передбачено і це реалізовано змінами до генерального плану на заході населеного пункту (в сторону Печеніжина) із санітарно-захисною зоною 50м. Необхідно уточнити вулиці і проїзди в окремих районах села.

             При внесенні змін до Генерального плану населеного пункту повинна враховуватись Генеральна схема планування території України, Схема планування Івано-Франківської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація місцевого рівня, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

           Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, навіть   в окремих стихійно сформованих кутах села, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення території. Також на підставі Схеми планування території будуть розроблені детальні плани території (ДПТ), які згідно зі ст.19, зокрема, визначать містобудівні умови та обмеження, техніко-економічні показники, інженерне забезпечення, черговість , тощо забудови конкретної земельної ділянки чи будівництва окремого об'єкту.

Якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

               Печеніжинській селищній раді ОТГ при відведенні земельних ділянок для мешканців або воїнів АТО чи зміну їх цільового призначення, при проектуванні детальних планів територій необхідно буде приймати рішення на основі Генерального плану із внесеними змінами. Вся розбудова має відбуватися згідно розроблених робочих проектів на нове будівництво різноманітних об'єктів, які мають відповідати Генеральному плану зі змінами з урахуванням зонингу, охоронних зон, тощо. При розробці концепцій та стратегій розвитку села, економічних проектів, тощо, органи місцевого самоврядування, як і районні та обласні, також будуть керуватись положеннями ГП. І саме тому важливо, яким чином у розробленому документі (Генеральному плані) із внесеними змінами враховано екологічні міркування, зокрема пов'язані зі здоров'ям населення, наскільки взяті до уваги отримані зауваження, а також причини для прийняття документа в світлі розгляду доцільних альтернатив.

             Важливо розглядати внесення змін до генерального плану с. Сопів, як і весь генплан в цілому, не лише як документ для здійснення забудови території, а насамперед, як діяльність із створення та підтримки гармонійного життєвого середовища. Така діяльність можлива лише завдяки прогнозуванню розвитку населеного пункту, врахуванню потреб території села у природних ресурсах, обрахунку необхідності економічного зростання, прогнозування розвитку транспортної і іншої інфраструктури, обрахунку можливих негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей.

             Проведення стратегічної екологічної оцінки при внесенні змін до Генерального плану с. Сопів дає гарантію розвитку громади із дотримання принципів сталого розвитку, тобто розбудови, яка б гарантувала мешканцям безпечне довкілля для життя і здоров'я.

               Ймовірні наслідки зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров'я населення ; для територій з природоохоронним статусом; транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

            При визначенні цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до внесення змін до існуючого Генерального плану, доцільно розглянути стратегічні цілі і завдання щодо виявлених проблем в інших документах цього регіону : план соціально-економічного розвитку Печеніжинської громади на 2019 рік; програма охорони довкілля, раціонального використання природоохоронних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Коломийському районі, характеристика сучасного екологічного стану на території Івано-Франківської області, Стратегія розвитку Івано-Франківської області до 2020 року, тощо.

           Слід взяти до уваги, що Фондом менеджерських ініціатив в рамках проекту Академія Лідерів Партиципації були проведені дослідження якості життя та громадських послуг, які надаються мешканцям Печеніжинської громади. Тому розробка любого документа державного планування, у нашому випадку це внесення змін до Генерального плану, має виконуватись із врахуванням цілей і завдань озвучених у інших вищеназваних документах.

             Що стосується ймовірних наслідків зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров'я населення необхідно керуватись розробленою Стратегією розвитку Печеніжинської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2026 рр. В світлі екологічних передумов сталого розвитку залишаються важливими наступні кроки:

           1. Підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення. На виконання цього пункту потрібні кошти громади, тому передбачається поступове планове його виконання. Разом з тим, представникам місцевого самоврядування необхідно стимулювати розвиток прибудинкових локальних очисних споруд (об'єктів).

         2. Удосконалення системи управління ТВП (твердими побутовими відходами) та формування екологічної поведінки мешканців. Виконання цього напрямку також потребує фінансування як , наприклад, для установки сміттєвих контейнерів чи влаштування пунктів прийому та сортування відходів.

         3.   Підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней та інших природних явищ, що потребує реалізації цілого ряду берегоукріплювальних робіт та будівництва протипаводкових споруд. Такі завдання можуть вирішуватися при взаємодії Громади з районною та обласною владою.

             На території с. Сопів немає заповідних територій.

.         Село Сопів хоча і розташовано неподалік від кордону, але немає таких шкідливих виробництв, які б мали транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

               В рамках технічного завдання по внесенню змін до існуючого Генерального плану с. Сопів не виявлено екологічних проблем або ймовірних екологічних наслідків, пов'язаних із реалізацією цих змін до ГП. А на ділянці в західній частині села, яка промислове призначення, не визначено, яка саме виробнича діяльність буде реалізовуватись. Тому при розробці детального плану даної території важливо передбачити міри екологічного захисту.

             Однією з успішних сфер діяльності с. Сопів   може стати туризм. По-перше, Сопів є підміське село з цікавим рельєфом. Тут і ліс, і річки Сопівка і Прут, і дрібні потоки. Туристична та інвестиційна привабливість Сопіва (чудова природа, зелені садиби, етнічна культура) є сильною стороною цього поселення.

       В цілому санітарний та екологічний стан території с. Сопів є безпечний для життєдіяльності. Плідно працює в селі і амбулаторія загальної практики сімейного типу. Загалом, територія с. Сопів, як складова частина Коломийського району, відноситься до територій із екологічно безпечною ситуацією в області, де, практично, відсутні великі забруднювачі атмосфери й основними джерелами забруднення атмосферного повітря є автотранспорт, столярні цехи, пилорами, бетонний цех та джерела теплозабезпечення, які споживають, в основному, тверде паливо.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:            

           Альтернативного розвитку внесення змін до Генерального плану проектувальником не розглядалось, так як Завданням на проектування передбачались незначні зміни в межах населеного пункту та частково поза проектними межами діючого на той момент генплану. Окрім того, село Сопів має сформований громадський центр та інші соціально- побутові об'єкти.

           Виконавець внесення змін до генерального плану обмежений у своїх діях, по перше, завданням на проектування, і , по друге, планувальною ситуацією, що склалася. Саме тому генпроектувальник прийняв безальтернативний варіант, який би дозволив із урахуванням існуючої ситуації максимально вирішити основні проблеми використання територій. Тобто це був сценарій, що доповнював існуючий (діючий) генеральний план.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачається проведення досліджень.

                        

   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

1. Аналіз проекту внесення змін до Генерального плану с. Сопів;

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення:

                - територія, в цілому екологічно безпечна;

               - пріоритетні напрямки природоохоронної роботи щодо поліпшення екологічної ситуації на даних територіях:

                 а) водні ресурси: чистота річок, потічків, водоймищ;

                  б) атмосферне повітря;

                 в) підвищення безпеки мешканців від негативних наслідків повеней та інших природних явищ;

                 г) управління відходами.

3. Цільовий аналіз :

Цілі охорони довкілля Сфери охорони довкілля Стратегічні цілі інших законодавчих актів, які мають до цього відношення

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність централізованого водовідведення.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення стоків та локальних очисних споруд .

Ліквідація неорганізованих витоків нечистот в водні об'єкти

Атмосферне повітря Вплив автотранспорту та деревообробної промисловості Впровадження нових технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря

Поводження з відходами

Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих сміттєзвалищ.

Зменшення обсягів захоронекння побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, утилізації та знешкодження.

Реформування системи санітарного очищення

Модернізація діючих та будівництво нових полігонів з метою захоронення відходів

Створення умов для ефективного використання ресурсоцінних компонентів

              

4. Оцінка наслідків реалізації внесених змін до Генерального плану с. Сопів Печеніжинської ОТГ Коломийського району.

5 Економічна діяльність населеного пункту не дає підстав для транскордонних екологічних наслідків

Орган до якого, подаються зауваження і пропозиції:

Печеніжинська селищна рада ОТГ Коломийського району, Івано-Франківської області. Адреса: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15.

Подача пропозицій та зауважень протягом 15 діб з дня опублікування заяви.

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ):

Детальний план території по вул. Шухевича в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської (в районі користування земельної ділянки гр. Копильців С.В., Прокопів Л.І.)

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Розробник: ДП «РГАППВ бюро Коломийської РДА»

Терміни ознайомлення з проектом – до 10.02.2019 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 11.02.2019 р. о 10:00 год. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

Детальний план території по вул. Грушевського в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Луцак Д.В.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Терміни ознайомлення з проектом – до 03.01.19 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 04.01.2019 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ):

Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги по вул. Франка в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Розробник: ПП "АРХБУДЕКСПЕРТИЗА-ІФ"

Терміни ознайомлення з проектом – до 22.11.2018 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 23.11.2018 р. о 1000 год. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

Детальний план території по вул. Д. Павлюка в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Чіхман О.П.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Терміни ознайомлення з проектом – до 18.11.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 19.11.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

Детальний план території по вул. Степана Бандери в с. Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Лазарук В.М.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Терміни ознайомлення з проектом – до 07.10.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 09.10.2018 р. в приміщенні Молодятинської сільської ради ОТГ, за адресою: с. Молодятин, вул. Січових Стрільців, 68;

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Шевченка в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Диблюк М.П.).

2. Детальний план території по вул. Івасюка в с. Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Білейчук І.В.)

3. Детальний план території по вул. Богуна в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Мазурика Д.В.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Терміни ознайомлення з проектом – до 29.08.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 30.08.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВ ТЕРИТОРІЇ):

1. Детальний план території по вул. Січових Стрільців в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для реконструкції торгового павільйону під магазин.

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення Батринюка Дмитра Васильовича)
Розробник: Коломийське міжрайонне проектно-виробниче бюро.

Терміни ознайомлення з проектом – до 06.08.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ або адмінбудівлі с.Сопів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 07.08.2018 р. о 10.00 в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: с. Сопів, вул. Стефаника, 40;


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території в урочищі Бобичів по вул. Братів Пнівчуків в межах населеного пункту смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для складів тимчасового зберігання утильсировини без її переробки.
2. Детальний план території в урочищі Бобичів по вул. Братів Пнівчуків за межами населеного пункту смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для складів тимчасового зберігання утильсировини без її переробки.

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ
Розробник: Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Терміни ознайомлення з проектом – до 05.08.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 06.08.2018 р. о 10.00 в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Замкова в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Соколишина Івана Івановича).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Терміни ознайомлення з проектом – до 05.07.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 06.07.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ):

1. Детальний план території по вул. Міцкевича в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Андрусяка Я.Ф.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)
Розробник: ДП «РГАППВБ Коломийської РДА».

Терміни ознайомлення з проектом – до 03.07.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 04.07.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 23 квітня 2018 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. С.Стрільців в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Сметанюка Михайла Ілліча).

• по вул. Незалежності в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Томкової Галини Миколаївни).

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. С.Стрільців в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Сметанюка Михайла Ілліча).

2. Детальний план території по вул. Незалежності в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Томкової Галини Миколаївни).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявника)

Терміни ознайомлення з проектом – до 22.04.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 23.04.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 10 квітня 2018 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. Набережна в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Скрипника Руслана Михайловича).

• по вул. Набережна в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Романюка Юрія Івановича).

• по вул. Шевченка в с.Рунгури Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Стефанишин Оксани Іванівни).

• по вул. Шевченка в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Красневича Василя Васильовича).

• по вул. Чепаш в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Федюк Софії Василівни).

• по вул. Шкільна в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Кузьмак Софії Йосипівни).

• по вул. Шевченка в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Кушнір Марії Василівни).

• по вул. Стефаника в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Кузьмак Софії Йосипівни).

• по вул.Д.Павлюка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Білецької Наталії Юріївни).

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Набережна в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Скрипника Руслана Михайловича).

2. Детальний план території по вул. Набережна в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Романюка Юрія Івановича).

3. Детальний план території по вул. Шевченка в с.Рунгури Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Стефанишин Оксани Іванівни).

4. Детальний план території по вул. Шевченка в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Красневича Василя Васильовича).

5. Детальний план території по вул. Чепаш в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Федюк Софії Василівни).

6. Детальний план території по вул. Шкільна в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Кузьмак Софії Йосипівни).

7. Детальний план території по вул. Шевченка в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Кушнір Марії Василівни).

8. Детальний план території по вул. Стефаника в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Кузьмак Софії Йосипівни).

9. Детальний план території  по вул.Д.Павлюка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Білецької Наталії Юріївни).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення заявників)

Терміни ознайомлення з проектом – до 09.04.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 10.04.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ):

Детальний план території для будівництва магазину будівельних матеріалів та торгового павільйону по вул. Січових Стрільців в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області.

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (на підставі звернення Дердюка М.М.)

Розробник: ТОВ «ІФ ПРОЕКТ» ( м.Івано-Франківськ)

Терміни ознайомлення з проектом – до 16.03.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ або в адмінбудівлі с.Сопів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 19.03.2018 р. в приміщенні адмінбудівлі (приміщення сільської ради), за адресою: с. Сопів, вул. Стефаника, 40. 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 14 березня 2018 року щодо обговорення проекту детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. Стуса в с.Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Яневича Василя Володимировича).

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Стуса в с.Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Яневича Василя Володимировича).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектом – до 14.03.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 14.03.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 02 березня 2018 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. Л. Українки в с.Слобода Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Голдищук Уляни Романівни,).

• по вул. Франка в с. Слобода Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Стефанишина Івана Михайловича).

• по вул. Івасюка в с. Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.

 


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Л. Українки в с.Слобода Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Голдищук Уляни Романівни,).
2. Детальний план території по вул. Франка в с. Слобода Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Стефанишина Івана Михайловича).
3. Детальний план території по вул. Івасюка в с. Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Сметанюка Богдана Васильовича).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектом – до 01.03.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 02.03.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 22 січня 2018 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. Садова в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Хільчука Івана Івановича).
• по вул. Підгірянки в с.Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Микитюк Марії Яківни та Микитюка Василя Юрійовича).
• по вул. Івасюка в с. Рунгури Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Бойчук Оксани Василівни).
• по вул. І.Франка в с.Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Греченюка Михайла Петровича).

від 24 січня 2018 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

• по вул. Франка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Хілінської Любові Михайлівни).
• по вул. Франка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Чупрей Марії Дмитрівни).

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.

 


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Франка в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Хілінської Любові Михайлівни).

2. Детальний план території по вул. Франка в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Чупрей Марії Дмитрівни).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектом – до 24.01.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 25.01.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15.

 


04.01.2018 

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Садова в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Хільчука Івана Івановича).
2. Детальний план території по вул. Підгірянки в с.Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Микитюк Марії Яківни та Микитюка Василя Юрійовича).
3. Детальний план території по вул. Івасюка в с. Рунгури Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Бойчук Оксани Василівни).
4. Детальний план території по вул. І.Франка в с.Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Греченюка Михайла Петровича).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектом – до 21.01.18 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 22.01.2018 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


04.01.2018 

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Весела в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Вазарук Галини Петрівни).
2. Детальний план території по вул. Грушевського в с.Слобода Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Бойчук Оксани Василівни).
3. Детальний план території по вул. С. Стрільців в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Мацьків Ірини Василівни).
4. Детальний план території по вул. Стефаника в с.Слобода Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Остап’юка Василя Дмитровича).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектом – до 13.12.17 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 14.12.2017 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


04.01.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 14 грудня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. Весела в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Вазарук Галини Петрівни).
• по вул. Грушевського в с.Слобода Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Бойчук Оксани Василівни).
• по вул. С. Стрільців в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Мацьків Ірини Василівни).
• по вул. Стефаника в с.Слобода Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Остап’юка Василя Дмитровича).

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


04.01.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань 

від 24 листопада 2018 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. Нова в с.Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Попович Наталії Іванівни).
• по вул. Незалежності в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Кушніра Михайла Михайловича).

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


04.01.2018 

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Нова в с. Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Попович Наталії Іванівни).

2. Детальний план території по вул. Незалежності в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Кушніра Михайла Михайловича.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектом – до 23.11.17 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 24.11.2017 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


04.01.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 10 жовтня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

• по вул. Довбуша в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області (зміна цільового призначення в межах ділянки гр. Пнівчука П.М.).
• по вул. Гаївська в с. Малий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Плоскіна В.В.).
• по вул. Автомобільна в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для зміни цільового призначення з ведення садівництва (в районі користування земельної ділянки гр. Тодорова С.М.).


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


04.01.2018

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Довбуша в с.Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (зміна цільового призначення в межах ділянки гр. Пнівчука П.М.).

2. Детальний план території по вул. Гаївська в с. Малий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Плоскіна В.В.).

3. Детальний план території по вул. Автомобільна в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для зміни цільового призначення з ведення садівництва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Тодорова С.М.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектами – до 09.10.17 року включно.

Інформація за телефоном 64-2-02.

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 10.10.2017 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


04.01.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань

від 29 серпня 2017 року щодо обговорення проектів локальних змін до генеральних планів:

• с. Рунгури локальні зміни до генерального плану с. Рунгури щодо уточнення центральної частини села та щодо внесення в межі генерального плану вул. Івасюка;
• с. Княждвір локальна зміна до генплану с. Княждвір щодо внесення в межі генерального плану урочища Кугутівка (в Хатках).

Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.

від 30 серпня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:


• по Л.Українки в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Майданської Г.В.)
• по вул. Довбуша в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Ткачука Я.Т.).
• по вул. Сірка в с.Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельних ділянок гр. Настюк М.М. та Якуб’як І.М.).
• по вул. Франка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Волощук О.В.).
• по вул. Незалежності в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Микитина В.О.).


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території внесення змін по Л.Українки в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Майданської Г.В.)
2. Детальний план території по вул. Довбуша в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Ткачука Я.Т.).
3. Детальний план території по вул. Сірка в с.Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельних ділянок гр. Настюк М.М. та Якуб’як І.М.).
4. Детальний план території по вул. Франка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Волощук О.В.).
5. Детальний план території по вул. Незалежності в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Микитина В.О.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектом – до 29.08.17 року включно.

Інформація за телефоном - 64202.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 30.08.2017р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15;


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯЗМІН ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

зміна в генеральний план с. Княждвір стосовно внесення в межі генплану урочища Кугутівка (в Хатках)

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ
Розробник ПП Микуляк О.В.

Громадське слухання проекту локальної зміни в генеральний план с. Княждвір стосовно внесення в межі генерального плану урочища Кугутівка (в Хатках) буде проводитися 29.08.2017 року в приміщенні адмінбудівлі (сільська рада) с.Княждвір.


Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Терміни ознайомлення з проектом локальних змін – до 28.08.2017 року включно.

За інформацією стосовно проведення громадських слухань звертатися до Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт.Печеніжин, вул. Незалежності, 15 (І поверх), тел. 64-2-02.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

зміна в генеральний план с.Рунгури стосовно уточнення центральної частини села та зміна в генеральний план с.Рунгури щодо внесення в межі генерального плану вул.Івасюка

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ
Розробник ПП Микуляк О.В.

Громадське слухання проектів локальних змін в генеральний план с.Рунгури стосовно уточнення центральної частини села та внесення в межі генерального плану вул.Івасюка буде проводитися 29.08.2017 року в приміщенні адмінбудівлі (сільська рада) с.Рунгури.


Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Терміни ознайомлення з проектом локальних змін – до 28.08.2017 року включно.

За інформацією стосовно проведення громадських слухань звертатися до Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт.Печеніжин, вул. Незалежності, 15 (І поверх). тел. 64-2-02.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань:


від 01 серпня 2017 року щодо обговорення проекту локальної зміни до генерального плану с.Слобода стосовно внесення в межі генплану урочищ Помірки, Малий, Сухий, Фабрика.


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


від 08 серпня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:


по вул. Польова в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для зміни цільового призначення з ведення садівництва (в районі земельної ділянки гр. Міняйлюка В.М.).
по вул.Гірська в с. Слобода Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Гайсана В.В.).


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


від 11 серпня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:
• по вул. Нова в с. Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Жилака Ю.Ю.).
• по вул. Весняна в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Копильціва І.В.).
• по вул. Чепаш в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Коваль О.П.).
Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ):


1. Детальний план території по вул. Нова в с. Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Жилака Ю.Ю.).
2. Детальний план території по вул. Весняна в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Копильціва І.В.).
3. Детальний план території по вул. Чепаш в с. Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Коваль О.П.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектами – до 10.08.17 року включно.

Інформація за телефоном - 64202.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проектів вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 11.08.2017р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ):


1. Детальний план території по вул. Польова в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для зміни цільового призначення з ведення садівництва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі земельної ділянки гр. Міняйлюка В.М.).
2. Детальний план території по вул.Гірська в с. Слобода Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Гайсана В.В.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектами – до 07.08.17 року включно.

Інформація за телефоном - 64202.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проектів вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 08.08.2017р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

зміна в генеральний план с.Слобода стосовно внесення в межі генплану урочищ Помірки, Малий, Сухий, Фабрика

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ
Розробник ПП Микуляк О.В.

Громадське слухання проекту локальної зміни в генеральний план с. Слобода стосовно внесення в межі генерального плану урочищ Помірки, Малий, Сухий, Фабрика буде проводитися 01.08.2017 року в приміщенні адмінбудівлі (сільська рада) с.Слобода.


Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Терміни ознайомлення з проектом локальних змін – до 31.07.2017 року включно.

За інформацією стосовно проведення громадських слухань звертатися до Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт.Печеніжин, вул. Незалежності, 15 (І поверх). тел. 64-2-02.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань


від 15 червня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:


по вул. провул.Шевченка в смт.Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельних ділянок гр. Белогорова В.Є. та Повх Р.І.).
по вул. Шевченка в смт.Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр.Шовкового М.В.).
по вул. Лісова в с. Сопів Коломийського району, Івано-Франківської області д (в районі користування земельної ділянки гр. Бедейчука В.М.).


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):


1. Детальний план території по вул. провул.Шевченка в смт.Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельних ділянок гр. Белогорова В.Є. та Повх Р.І.).
2. Детальний план території по вул. Шевченка в смт.Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Шовкового М.В.).
3. Детальний план території по вул. Лісова в с. Сопів Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Бедейчука В.М.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектами – до 14.06.17 року включно.

Інформація за телефоном - 64202.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проектів вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 15.06.2017р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань


від 12 квітня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:


по вул. Шевченка в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Котів О.О.).
по провул. Шевченка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Дикан М.М.).
по вул. Чупрея в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської (в районі користування земельної ділянки гр. Василишина Р.В.)
по вул. Бандери в смт. Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Кузенка І.Д.).


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):


1. Детальний план території по вул. Шевченка в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Котів О.О.).
2. Внесення змін до детального плану території по провул. Шевченка в смт.Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Дикан М.М.).
3. Детальний план території по вул. Чупрея в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Василишина Р.В.)
4. Детальний план території по вул. Бандери в смт. Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Кузенка І.Д.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектами – до 11.04.17 року включно.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проектів вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 12.04.2017р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15, тел. 64202.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади інформує про результати проведення громадських слухань


від 01 березня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:


• по вул. Бандери в смт. Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Семенюка В.М.);
• по вул. Л.Українки - О. Кобилянської в с. Сопів Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Филипіва В.Д.);
• по вул. Незалежності в с.Молодятин Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Самокишина М.М.);
• по вул. Січових Стрільців в с. Молодятин Коломийського району, Івано-Франківської області (зміна цільового призначення в межах користування земельної ділянки гр.Чемериса В.Ф.);
• по вул. Федьковича в с.Кийданці Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Данищука В.М.);
• по вул. Чепаш в с. Сопів Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Жилака Д.Р.);
• по вул. Шевченка в с.Княждвір Коломийського району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Кобилецького В.Л.).


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


від 03 березня 2017 року щодо обговорення проекту локальної зміни до генерального плану с.Слобода щодо уточнення центральної частини села.


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.

від 13 березня 2017 року щодо обговорення проектів детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:


• по вул. Калнишевського в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Слободи О.В.).
• по вул. Красна в с. Малий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Костів М.В.).
• по вул. Незалежності в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (зміна цільового призначення в межах власної земельної ділянки гр. Мацьківа Я.В.).
• по вул. Калнишевського в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки гр. Слободи О.В.).


Під час проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів стосовно вищезазначених проектів детальних планів територій пропозицій та зауважень від громадськості не надійшло.


 

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):

1. Детальний план території по вул. Калнишевського в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Слободи О.В.).
2. Детальний план території по вул. Незалежності в смт. Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (зміна цільового призначення в межах власної земельної ділянки гр. Мацьківа Я.В.).
3. Детальний план території по вул. Красна в с.Малий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Костів М.В.).
4. Детальний план території по вул. Січових Стрільців в с. Молодятин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Гриджук М.В.).
5. Детальний план території по вул. І.Франка в смт.Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Семенишин О.М.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектами – до 12.03.17 року включно.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проектів вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 13.03.2017р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15, тел. 64202.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:


зміна №1 в генеральний план с. Слобода стосовно уточнення центральної частини села


Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ (за зверненням гр. Гаврилюка Р.М.)
Розробник: пп Микуляк О.В.

Терміни ознайомлення з проектом локальних змін – до 02.03.17 року включно.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проектів вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 03.03.2017 р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ):


1. Детальний план території по вул. Шевченка в с.Княждвір Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Кобилецького В.Л.).
2. Детальний план території по вул. Чепаш в с. Сопів Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Жилака Д.Р.).
3. Детальний план території по вул. Федьковича в с.Кийданці Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Данищука В.М.).
4. Детальний план території по вул. Січових Стрільців в с. Молодятин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (зміна цільового призначення в межах користування земельної ділянки гр. Чемериса В.Ф.).
5. Детальний план території по вул. Незалежності в с.Молодятин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Самокишина М.М.).
6. Детальний план території по вул. Л.Українки - О. Кобилянської в с. Сопів Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Филипіва В.Д.).
7. Детальний план території по вул. Бандери в смт. Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в районі користування земельної ділянки гр. Семенюка В.М.).

Замовник: Печеніжинська селищна рада ОТГ

Терміни ознайомлення з проектами – до 28.02.17 року включно.


Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Печеніжинської селищної ради ОТГ у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.


Громадське слухання проектів вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 01.03.2017р. в приміщенні Печеніжинської селищної ради ОТГ, за адресою: смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15.